Úvod

Hlavný cieľ združenia je v rámci Slovenska, ako aj EÚ chrániť, zachovávať, obnovovať, monitorovať a uľahčovať fungovanie prírodných systémov, prirodzených biotopov, divokorastúcej flóry a fauny, s cieľom pozastaviť úbytok v oblasti biodiverzity, vrátane diverzity genetických zdrojov.

 

Prispievať, k skvalitnňovaniu životného prostredia na základe úsporných opatrení, aby bolo možné dosiahnuť dobrý ekologický stav, s cieľom vypracovať plány manažmentu.

 

Rozvýjať a vykonávať úlohy, ktoré navrhujú zabezpečiť udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a odpadmi, ich využívanie, zdokonaľovať výsledky výrobkov v oblasti životného prostredia, predchádzanie vzniku odopadu, zhodnocovanie, recyklácia.

 

Poskytovať informačný základ pre zodpovedajúcu politiku životného prostredia.

 

Podporovať účinné vykonávanie a presadzovanie právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia a zdokonaľovať vedomosrnú základňu v rámci politiky životného prostredia.

 

Šíriť informácie a zvyšovať povedomie širokej verejnosti o otázkach životného prostredia, podporovať sprievodné opatrenia, napríklad poskytovanie informácií, komunikačné činnosti a kampane, konferencie a odborné semináre, vrátane odbornej prípravy týkajúcej sa ochrany životného prostredia.